Wetten

A
Advocatenwet
(4 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

Algemene wet bestuursrecht

(440 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd )
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet op het binnentreden
(1 praktijkvoorbeeld is bijgevoegd )
Ambtsinstructie commissaris van de Koning
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidstijdenwet
Auteurswet
(10 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

B
Besluit op de huurtoeslag
Burgerlijk wetboek Boek 1 personen- en familierecht
(481 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 2 rechtspersonenrecht
(69 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 3 vermogensrecht
(180 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 4 erfrecht
(40 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 5 zakelijke rechten
(21 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 6 verbintenissenrecht
(208 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 7 overeenkomstenrecht
(219 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 7A bijzondere overeenkomstenrecht
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 8 verkeersmiddelen en vervoer
(7 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 10 internationaal privaatrecht
Besluit huurprijzen woonruimte
Besluit omgevingsrecht
Besluit prijsaanduiding producten
Besluit ruimtelijke ordening
Besluit servicekosten

D
Dienstenwet
Drank- en Horecawet

F
Faillissementswet
(102 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd )

G
Gemeentewet
(19 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Gerechtsdeurwaarderswet
(9 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Gratiewet
Grondwet
(9 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

H
Handelsregisterwet 2007
Handelsregisterbesluit 2008
Handelsnaamwet
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Huisvestingsbesluit
Huisvestingswet

L
Leegstandwet

O
Opiumwet

P
Provinciewet

R
Regeling omgevingsrecht

Reglement van orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Reglement van orde voor de ministerraad
Rijksoctrooiwet 1995

Rijkswet op het Nederlanderschap
(27 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

U
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Uitvoeringswet huurprijzen

W
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Warenwetbesluit doorstraalde waren
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
Warenwetbesluit suikers
Warenwetbesluit visserijproducten, slakken en kikkerbillen
Warenwetbesluit vlees, gehakt en vleesproducten
Wet algemene bepalingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet bescherming persoonsgegevens
(10 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd )
Wet conflictenrecht adoptie (vervallen)
Wet conflictenrecht afstamming (vervallen)
Wet conflictenrecht erfopvolging (vervallen)
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap (vervallen)
Wet conflictenrecht huwelijk (vervallen)
Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (vervallen)
Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (vervallen)
Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (vervallen)
Wet conflictenrecht namen (vervallen)
Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (vervallen)
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Wet handhaving consumentenbescherming
Wet melding collectief ontslag
(2 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd )
Wet milieubeheer
Wet ministeriele verantwoordelijkheid
Wet Nationale Ombudsman
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten
Wet op de identificatieplicht
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de parlementaire enquete 2008
Wet op de rechterlijke organisatie
(1 praktijkvoorbeeld is bijgevoegd)
Wet op de rechtsbijstand
(12 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Wet op het notarisambt
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wet openbaarheid van bestuur
Wet werk en bijstand
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(258 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wetboek van strafrecht
(2 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wetboek van strafvordering
(41 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Woningwet