Wetten

A
Advocatenwet                                                                                            
(4 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

Algemene wet bestuursrecht 

(440 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Algemene wet gelijke behandeling 
Algemene wet op het binnentreden                                                                       
(1 praktijkvoorbeeld is bijgevoegd)
Ambtsinstructie commissaris van de Koning 
Arbeidsomstandighedenbesluit 
Arbeidsomstandighedenwet 
Arbeidstijdenwet 
Auteurswet  
(10 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

 

B
Besluit op de huurtoeslag 
Burgerlijk wetboek Boek 1 personen- en familierecht 
(481 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 2 rechtspersonenrecht 
(69 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 3 vermogensrecht 
(180 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 4 erfrecht 
(40 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 5 zakelijke rechten 
(21 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 6 verbintenissenrecht 
(208 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 7 overeenkomstenrecht 
(219 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 7A bijzondere overeenkomstenrecht 
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 8 verkeersmiddelen en vervoer 
(7 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Burgerlijk wetboek Boek 10 internationaal privaatrecht 
Besluit huurprijzen woonruimte 
Besluit omgevingsrecht 
Besluit prijsaanduiding producten 
Besluit ruimtelijke ordening 
Besluit servicekosten

 

D
Dienstenwet 
Drank- en Horecawet 

F
Faillissementswet 
(102 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

G
Gemeentewet 
(19 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Gerechtsdeurwaarderswet 
(9 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Gratiewet 
Grondwet 
(9 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 

H
Handelsregisterwet 2007 
Handelsregisterbesluit 2008 
Handelsnaamwet 
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Huisvestingsbesluit 
Huisvestingswet 

L
Leegstandwet 

 

O
Opiumwet 

P
Provinciewet 

R
Regeling omgevingsrecht 

Reglement van orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Reglement van orde voor de ministerraad 
Rijksoctrooiwet 1995 

Rijkswet op het Nederlanderschap 
(27 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)

 

U
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 
Uitvoeringswet huurprijzen 

W
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 
Warenwetbesluit doorstraalde waren 
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen 
Warenwetbesluit suikers 
Warenwetbesluit visserijproducten, slakken en kikkerbillen 
Warenwetbesluit vlees, gehakt en vleesproducten 
Wet algemene bepalingen 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wet bescherming persoonsgegevens 
(10 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wet conflictenrecht adoptie (vervallen) 
Wet conflictenrecht afstamming (vervallen) 
Wet conflictenrecht erfopvolging (vervallen) 
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap (vervallen) 
Wet conflictenrecht huwelijk (vervallen) 
Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (vervallen) 
Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (vervallen) 
Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (vervallen) 
Wet conflictenrecht namen (vervallen) 
Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (vervallen) 
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
Wet handhaving consumentenbescherming 
Wet melding collectief ontslag 
(2 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd)
Wet milieubeheer 
Wet ministeriele verantwoordelijkheid 
Wet Nationale Ombudsman 
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten 
Wet op de identificatieplicht 
Wet op de ondernemingsraden 
Wet op de parlementaire enquete 2008 
Wet op de rechterlijke organisatie 
(1 praktijkvoorbeeld is bijgevoegd) 
Wet op de rechtsbijstand 
(12 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 
Wet op het notarisambt 
(8 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Wet openbaarheid van bestuur 
Wet werk en bijstand 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
(258 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Wetboek van strafrecht 
(2 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Wetboek van strafvordering 
(41 praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd) 
Woningwet